Общи правила и условия

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ ЗЕТ

Услугите, предоставяни чрез интернет сайта, се изпълняват от „ИДЕЯ ЛАБ” ООД – търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, 1404, Столична община, район „Триадица”, бул. „България” № 111, сграда F, ет. 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 204864275.

Данни за кореспонденция:

адрес на електронна поща: office@giftcometrue.com

телефон: +359 878690225

„ИДЕЯ ЛАБ” ООД е регистрирано по ЗДДС

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ ЗЕТ

 1. Тези общи условия уреждат отношенията между доставчика на услуги и всеки получател на услуги по повод на предоставянето на описаните по-нататък възмездни услуги по електронен път, които се предоставят от разстояние.
 2. Страни по този договор са „ИДЕЯ ЛАБ” ООД от една страна и от друга страна всеки един получател на услугата, който използва интернет сайта чрез отварянето (зареждането) му в интернет браузър или мобилно приложение.
 3. Възмездните услуги, които се предоставят от доставчика на получателите чрез интернет сайта, представляват промотиране и реклама на стоки или услуги, предлагани от юридически или физически лица, различни от доставчика. Възмездните услуги, предоставяни от доставчика на получателите включват и възможността получателите срещу закупуване на ваучер да заявят ползването или покупката на определена стока или услуга при условията, при които е промотирана чрез интернет сайта.
 4. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД предоставя за ползване на получателите на услугата платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване чрез интернет сайта си при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 45-61 от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 5. Договорът за продажба от разстояние се сключва между търговец, който промотира и рекламира стоката или услугата чрез интернет сайта от една страна и получателя на услугата от друга страна. Договорът за продажба от разстояние, чрез който получателят на услуга закупува стоки/услуги, използвайки интернет сайта, е различен от настоящите Общи условия. При съгласяване с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява със съдържанието на договора за продажба от разстояние. След извършване на предвиденото авансово плащане, Потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика на продукти и услуги (Търговец, промотиращ услугите си на сайта https://giftcometrue.com). Образецът на договора от разстояние е достъпен ТУК.
 6. С ползването на интернет сайта всеки получател на услугата заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.
 7. Получателят на услугата заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра или е стартирано мобилното приложение, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен доброволно и съзнателно с настоящите Общи условия за ползване. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ получателя на услугата към други интернет страници или подстраници от сайта. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на интернет сайта, след като той се е заредил в браузъра на получателя на услугата или ненапускане на мобилното приложение.
 8. С приемане на настоящите Общи условия получателят на услугата дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години.
 9. С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил, но „ИДЕЯЛ ЛАБ” ООД не носи отговорност за предоставянето на всяка отделна стока или услуга.
 10. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали за предлаганите стоки и /или услуги, съдържащи се в сайта, с изключение на случаите, когато сме въведени в заблуждение относно предоставената информация за дадена стока и/или услуга от самия предоставящ я търговец.
 11. Всички материали на интернет сайта са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната стока или услуга. Получателят на услугата приема и се съгласява, че използването на материалите, съдържащи се в сайта е на негова отговорност.
 12. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД единствено и само поддържа интернет сайта, като не носи отговорност при следните случаи: A) За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, или трети лица, които са подизпълнители в интернет сайта; Б) За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от получателя на услугата чрез интернет сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат неверни, грешни или подвеждащи; В) За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от получатели на услугата или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта; Г) За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери или други връзки, поставени на интернет сайта; Д) За всички вреди, причинени на получателите на услугата при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на доставчика на услугата; Е) Ако получателят на услугата забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му; Ж) За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите; З) За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта, независещи от екипа на доставчика на услугата; И) „ИДЕЯ ЛАБ“ не носи отговорност за качеството на провеждане на конкретната услуга. Възникналите от това спорове се уреждат между Търговеца и клиента; Й) „ИДЕЯ ЛАБ“ не носи отговорност за вреди и щети, причинени от ползването на стоката или услугата, предоставени от конкретния търговец, в т. ч. телесни повреди, смърт или друго физическо или психическо увреждане.
 13. Всеки един получател на услугата се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: А) Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; Б) Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; В) Да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология; Г) Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална или индустриална собственост; Д) Да уведомява незабавно „ИДЕЯ ЛАБ” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение на закона, тези Общи условия и добрите нрави; Е) Да не се намесва в правилното действие на системата и да не се опитва да я манипулира, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг получател на услугата, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; Ж) Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на интернет сайта или на свързани с неговата работа електронни устройства, мрежи или носители, и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; З) Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; И) Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; К) Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и друга своя лична или финансова информация; Л) Да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да не предоставя на доставчика на услугата съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или са обект на право на интелектуална/индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.
 14. Всеки от регистрираните на интернет сайта получатели на услуги (промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги) сам за себе си упълномощава доставчика на услугата посредством поддържаната от него информационна платформа - сайта, да води преговори и/или да сключва договори, както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга, включително от името на упълномощителите безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретен търговец и купувач договори за продажба на стока/услуга от разстояние с авансово плащане.
 15. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, получателят на услугата не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на интернет сайта.
 16. С потвърждаване и приемане на настоящите Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички бисквитки (cookies) на „ИДЕЯ ЛАБ” ООД, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва. Чрез бисквитките на уебсайта се запаметяват вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. На нашите страници се използват бисквитки за сесия, за да се запаметят например вашия избор на език и вашите предпочитания за показване (като настройки за контраста или размер на шрифта). Тези бисквитки се изтриват от вашия компютър, когато затворите браузъра си. Използваме и ограничен брой постоянни бисквитки. Те се съхраняват на вашия компютър, докато ги изтриете или докато изтекат, обикновено след кратък период от не повече от 1 година. Постоянните бисквитки съдържат следната информация - състоянието (свити или разширени) на някои менюта и на разделите на началната страница и избрания таб в разделите на началната страница. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може основните функции на уебсайта да работят, но ще ви улесни при неговото използване. Можете да изтриете или блокирате тези бисквитки по всяко време. На нашия уебсайт не разрешаваме използването на бисквитки на трети страни и не използваме услуги на трети страни, които изпращат бисквитки на потребителите. Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността Ви, а събираните данни за Вашето поведение при използването на нашия уебсайт се съхраняват по напълно сигурен начин. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
 17. Получателят на услугата декларира, че потвърждавайки клаузите на настоящите Общи условия и на техните раздели (приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с доставчика на услугата, така и в отношенията си с останалите получатели на услугата, възникнали в резултат на използването на интернет сайта.
 18. За неуредени случаи в договорните отношения, възникнали между получатели на услугата при сключване на договор между тях чрез използването на сайта, както и при противоречие между клаузите на договор, сключен между получатели на услугата чрез използването на интернет сайта, и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им, освен ако изрично не е посочено друго.
 19. Доставчикът на услугата си запазва правото при нарушение на някое от правилата, включени в настоящите Общи условия, от страна на получател на услугата, да изтрие и заличи потребителския профил на съответния получател на услугата, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използване на интернет сайта от този получател на услугата.
 20. Когато получател на услугата е потребител по смисъла на ЗЗП, получателят на услугата има всички права и задължения, предоставени му от закона, освен ако дадено потребителско право не е ограничено в допустимите от закона рамки с тези Общи условия или договора за продажба от разстояние за конкретна стока или услуга, сключен между търговеца, промотиращ услугата си на сайта и потребителя.
 21. Търговците, които промотират стоките и услугите си чрез интернет сайта, са задължени да предоставят на доставчика на услугата и на другите получатели на услугата, изискуемата съгласно действащото законодателство информация за предлаганите стоки и услуги, включително информация за потребителски права и задължения на основание чл. 47-61 ЗЗП и ЗЕТ.
 22. Въпреки, че доставчикът на услугата е положил всички необходими грижи при изготвянето на съдържанието на интернет сайта, „ИДЕЯ ЛАБ” ООД не може да гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до интернет сайта, и следователно не може да гарантира, че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Доколкото е позволено от закона, доставчикът на услугата не поема никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някои от материалите на сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до интернет сайта.
 23. Изпълнението на някои от промотираните на интернет сайта услуги може да зависи от външни условия/климатични условия. Получателят на услугата и ползвателят на ваучер имат задължението да проверят условията за ползване, и в случай, че изпълнението на услугата е невъзможно поради влошени климатични условия, да договори директно с промотиращия чрез сайта търговец промяна на датата за ползване на услугата. В такъв случай „ИДЕЯ ЛАБ“ООД не носи отговорност за причинени вреди, породени от отмяната на събитието.
 24. Снимките, които се използват на интернет сайта за промотиране на стока или услуга не винаги са реални. Получателят на услугата трябва да има предвид, че в действителност обстановката, предметите и т.н могат да се е различават от визуално представените, за което доставчикът на услугата не носи отговорност.
 25. Кореспонденцията на получател на услугата или негово участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения, различни от промотирана на сайта стока или услуга, с търговци, намерени на или чрез интернет сайта, включително доставка на съответните стоки или услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между получателя на услугата и тези търговци. Получателят на услугата се съгласява, че „ИДЕЯ ЛАБ” ООД не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива търговци на сайта, за действията на които „ИДЕЯ ЛАБ” ООД не носи отговорност.
 26. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД си запазва правото да спира сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност за такова спиране.
 27. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време чрез публикуване на нови Общи условия на сайта.
 28. С приемането на тези условия Вие се съгласявате с получаването на бюлетини за наши активни оферти. Ако желаете да се откажете от получаването на тези бюлетини, можете да се откажете по всяко време, чрез натискане на бутон “Unsubscribe”.
 29. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД осигурява достъп до Общите условия за ползване на сайта на заглавната страница на интернет страницата и чрез линк към тях и опция за съгласие/приемане при започване на процеса по закупуване на ваучер чрез интернет платформата.
 30. Всеки получател на услугата може да се регистрира на интернет сайта, ако пожелае. Ползването на услугата, предоставяна от „ИДЕЯ ЛАБ” ООД чрез сайта, може да бъде получена от получател на услугата и без регистрация на сайта като негов потребител.
 31. Всички предлагани на интернет сайта стоки или услуги са в зависимост от тяхната наличност и сезонност. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД си запазва правото да променя предложените преживявания, партньори, с които работи и места, на които се извършва услугата по време на валидността на закупения ваучер, като предложи най-добрата за ползвателя на ваучера алтернатива на същата или по-висока стойност.

 УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОЛЗВАНЕ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Същите са неделима част от Общите правила и условия и може да се запознаете с тях тук.

АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на сайта, заедно с дизайна на интернет страницата, изображенията (с изключение на авторските и всички други права върху изображенията и марките на MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, PAYPAL, както и авторските и всички други права върху изображения, наименования и съдържанието на предоставяните стоки и/или услуги, запазени от предоставящите ги търговци), принадлежат или са надлежно предоставени за упражняване на „ИДЕЯ ЛАБ” ООД.
 2. Всеки получател на услугата, който използва интернет платформата декларира, че е собственик, или че е получил необходимото съгласие на собственика, за всички и всякакви материали, които публикува на интернет сайта.
 3. По силата на настоящите Общи условия всеки получател на услугата предоставя на „ИДЕЯ ЛАБ” ООД неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикува на интернет сайта в съответствие с тези условия.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за получателя на услугата, станала му известна по повод на регистрацията и ползването на интернет сайта - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от получателя на услугата при регистрация на интернет сайта или извършване на поръчка,”ИДЕЯ ЛАБ” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия получателят на услугата се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от получателя на услугата.
 3. Ограниченията по т. 36 не се прилагат, в случай че получателят на услугата или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ”ИДЕЯ ЛАБ” ООДима право да предостави личната информация на получателя на услугата на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 4. ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД събира и използва информацията за получатели на услугата единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ИДЕЯ ЛАБ” ООД.
 5. С приемането на настоящите Общи условия получателят на услугата се съгласява с обработването на личните му данни съгласно правилата на Регламент ЕС 2016/679 (GDPR), ЗЗЛД и Правилата за поверителност за целите на договора за продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
 6. С приемането на Общите условия получателят на услугата се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в сайта, да бъдат използвани и разпространявани от ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.
 7. При посещаване насайта чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД за мобилни устройства, получателят на услугата се съгласява и дава разрешение на ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД да събира данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на получателя на услугата за находящите се в близост до него обекти, предлагащи оферти в www.giftcometrue.com.
 8. ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за получателя на услугата и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получило изричното съгласие на получателя на услугата при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.
 9. С регистрацията си в сайта получателят на услугата разрешава в потребителския му профил в интернет сайта и на обявения от него адрес на електронна поща, да му бъдат изпращани рекламни или други търговски съобщения от ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД или от офериращите в сайта търговци, както и ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД да предоставя на търговците телефона и адреса на електронната поща на получателя на услугата, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.
 10. Достъпът до сайта се осъществява чрез HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) протокол за сигурна комуникация в компютърна мрежа и в частност в Интернет, като осигурява защитата и интегритета на обменяната информация в мрежата.

ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Приемайки Общите условия, всеки получател на услугата следва да е наясно, че те са неприложими за потребителски договори, посочени в чл. 46 от ЗЗП.
 2. Приемайки Общите условия, всеки получател на услугата следва да е наясно, че няма право на отказ от потребителски договор, сключен от разстояние, по отношение на договорите, посочени в чл. 57 от ЗЗП.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. ИДЕЯ ЛАБ” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това получателите на услугата.
 2. С потвърждаването на тези Общи условия получателят на услугата, който е потребител по смисъла на ЗЗП, декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.
 3. С потвърждаването на тези Общи условия получателят на услугата заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.
 4. Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 5. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 6. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ИДЕЯ ЛАБ” ООД. Ако получател на услугата продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.
 7. По смисъла и за целите на този договор посочените термини имат следното значение:
  • „доставчик на услугата” е търговско дружество „ИДЕЯ ЛАБ” ООД – гр. София с ЕИК 204864275;
  • „получател на услугата” е физическо или юридическо лице, което ползва услугите, предоставяни от доставчика на услугата чрез интернет сайта.
  • „потребител” е получател на услугата, който има качеството потребител по смисъла на § 13, т.1 отДР на ЗЗП;
  • Съкращения на нормативни актове: ЗЕТ (Закон за електронна търговия), ЗЗП (Закон за защита на потребителите), ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност).
  • „интернета сайта”, „интернет платформата” и “www.giftcometrue.com” е интернет уеб сайт с адрес (домейн) www.giftcometrue.com и www.giftcometrue.bg, които са собственост на доставчика на услугата „ИДЕЯ ЛАБ” ООД.
  • „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
  • „Ваучер” е виртуален документ с уникален номер, издаван от „ИДЕЯ ЛАБ” ООД на получател на услугата в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите и/или на ЗЕТ и ТЗ, последните са сключили с конкретен търговец, който промотира стоките/услугите си на сайта www.giftcometrue.com чрез информационната платформа на ИДЕЯ ЛАБ” ООД и разположената там електронна форма конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца цени, както и че при условията на сключения договор са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

Актуалните „Общи правила и условия“ влизат в сила от 26.11.2020 г.