Правила и условия за Игра за клиентите на Gift Come True (юни 2023)

 РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. „Идея Лаб“ ООД с ЕИК 204864275, наричана по-нататък “Организаторът“ или „Gift Come True“, организира Игра с награди, (наричана по-долу „Игра“/“Играта“) за всички, пазарували в периода 16 юни 2023г. до 30 юни 2023г. от онлайн платформата  www.giftcometrue.com.

1.2. Настоящите Официални правила на Играта с награди, организирана от „Идея Лаб“ ООД, са публикувани на уебсайта www.giftcometrue.com и са достъпни за целия период на провеждане на Играта.

1.3. Организаторът има неотменимото право едностранно, без да излага мотиви за това, да промени срока или да прекрати Играта по всяко време, както и да променя Официалните правила към нея, като уведоми за промените чрез оповестяване на сайта www.giftcometrue.com

РАЗДЕЛ 2: МЕХАНИЗЪМ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

2.1. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица, регистрирани като клиенти Gift Come True, закупили ваучер от платформата Gift Come True чрез уебсайта www.gifcometrue.com  в периода 16 юни 2023г. до 30 юни 2023г.

2.2. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Официални правила. Със закупуване на подаръчен ваучер от Gift Come True през периода на провеждане на Играта от клиенти на Gift Come True , регистрирани като такива по време на Играта, автоматично се счита, че участникът приема да бъде включен в Играта, както и че е съгласен с настоящите Официални правила и условията за участие в нея.

2.3. В случай, че клиент на „Идея Лаб“ ООД не приема настоящите условия на Играта или не желае да участва в нея, е необходимо да заяви изричното си несъгласие в писмена форма чрез имейл до office@giftcometrue.com.

2.4. В Играта нямат право на участие служители на „Идея Лаб" ООД

2.5. С включването си в Играта, всеки участник се счита за запознат и приел предоставената в раздел 7 от настоящите Официални правила Информация за защита на личните данни на участниците.

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.1. Играта стартира в 00:00 часа на 16.06. 2023 г. и продължава до 23:59 часа на 30.06.2023 г.

РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ

4.1. В Играта ще бъдат раздадени следните награди:

5 броя Gift Card (гифт карти), всяка на стойност 100лв. Гифт картите са предназначени за пазаруване от онлайн платформата на Gift Come True и не подлежат на замяна за съответната им парична стойност. 

5.1. Имената на печелившите от Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез онлайн софтуер на 03.07.2023г.

5.2. Допълнително ще бъдат изтеглени на лотариен принцип и 5 броя резервни печеливши участници.

5.3. Всички печеливши ще бъдат уведомени от представител на „Идея Лаб“ ООД за спечелените награди писмено чрез имейла, който са посочили в поръчката си, направена в рамките на периода на играта. , съгласно посочените от клиента данни за имейл в системата на Gift Come True, освен ако изрично не са заявили отказ от участие в Играта, съгласно раздел 2, т. 2.3. по-горе.

5.4. Печелившите участници не са задължени да приемат и имат право да откажат предоставените им от Gift Come True награди. В този случай за победител се счита първият изтеглен като резервен участник за съответната награда и се процедира по реда на чл. 5.5.

5.5. В случай че не е осъществена връзка с печеливш участник в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от изпращането на имейл от представител на „Идея Лаб“ ООД до избран за печеливш участник, за победител се счита първият изтеглен като резервен участник за съответната награда, като начинът за уведомяване е чрез имейл до участника от представител на Gift Come True. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му. Механизмът за избор на резервни участници се повтаря до изчерпване на броя на изтеглените такива.

5.6. “Идея Лаб“ ООД не носи отговорност при условие, че печеливш от Играта с награди като клиент на Gift Come True е предоставил неверни данни или не е актуализирал данните си за контакт с Gift Come True.

РАЗДЕЛ 6: ДИСТРИБУЦИЯ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите ще се предоставят чрез ваучери под формата на физически Gift Card, които ще бъдат изпратени до адрес, посочен от печелившия.

РАЗДЕЛ 7: ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Личните данни на участниците в Играта се обработват от „Идея Лаб“ ООД единствено и само с цел осигуряване на нормалното протичане на Играта, включително и за получаване на спечелената награда в съответствие с изискванията на приложимото законодателство в сферата на защитата на личните данни.

7.2. Организаторът на Играта е „Идея Лаб“ ООД с ЕИК 204864275, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ 111. тел. 0 884 016 275

7.3. За целите на провеждане и участие в Играта, Организаторът обработва информация от поръчката, направена от клиента, като лични данни за участниците, като: имена и данни за контакт.

7.4. След приключване на тегленето на наградите, спечелилите участници от Играта с награди се подписват в специален протокол. Протоколът съдържа имена и ЕГН на спечелилите участници и се изготвя в два еднообразни екземпляра (един за Gift Come True и един за печелившите).

7.5. Личните данни на непечелившите участници, обработвани само за целите на провеждането на Играта, се изтриват/унищожават от Организатора, непосредствено след изтегляне на печелившите на определената в т. 5. 1. дата.

7.6. Личните данни на печелившите участници, обработвани само за целите на провеждане на Играта, се изтриват/унищожават след изтичане на една календарна година от датата на приключване на Играта.

7.7. Всеки участник в Играта има право да поиска достъп до коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото на преносимост на данните, както и може да възрази срещу обработване, основано на легитимен интерес.

7.8. Участието в Играта е изцяло доброволно като всеки участник има право по всяко време да се откаже от участие в Играта по реда на т.2.3. В този случай той губи правото да продължи участието си в Играта, както и да получи спечелена награда.

7.9. Информация относно обработването на лични данни от „Идея Лаб“ ООД може да получите на следния интернет адрес: https://giftcometrue.com/pages/privacy-policy

 РАЗДЕЛ 8: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. „Идея Лаб“ ООД не носи отговорност, в случай че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да бъде идентифициран при получаване на наградата или част от нея по реда по-горе или поради други технически и/или юридически пречки.

8.2. „Идея Лаб" ООД не носи отговорност при невъзможност за получаване на награда от страна на печеливш участник, поради предоставени в системата на Gift Come True неточни, неверни или невалидни данни за контакт.